• CAREERS
  JOIN US

  We’re looking for passionate people committed to a future.

สมัครงาน

     ทุกอย่างเริ่มจากทีมงานร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจ พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปด้วยกันด้วยบรรยากาศของการเป็นครอบครัว มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

พร้อมรึยัง? ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง

Senior Solution Presales

1 Position

Scope of work

 • รับผิดชอบยอดขายของบริษัทฯ
 • ออกแบบ วางแผนและนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งแสดงถึงจุดเด่นต่างๆที่มีอยู่ของระบบที่นำเสนอ
 • เรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอให้กับลูกค้า
 • ดำเนินการทดสอบระบบที่นำเสนอว่าทำงานได้จริง
 • จัดทำแผนโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรในอนาคตได้
 • เป็นผู้นำที่ต้องให้พนักงานในแผนกสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายรวมทั้งการพัฒนาพนักงานในแผนก

Qualification

 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ วางระบบ ทดสอบ และติดตั้ง อย่างน้อย 6 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการโครงการและบริหารจัดการทีมงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ ได้แก่ MPLS, SDN เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Server, Storage, SAN, Virtualization เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Database เช่น Oracle, MS SQL เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Application รูปแบบ SDLC, Agile เป็นอย่างน้อย
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารโครงการ บริหารจัดการเวลา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการระบบเครือข่ายในระบบ Telecom ขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Solution Presales

2 Positions

Scope of work

 • รับผิดชอบยอดขายของบริษัทฯ
 • ออกแบบ วางแผนและนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ พร้อมทั้งแสดงถึงจุดเด่นต่างๆที่มีอยู่ของระบบที่นำเสนอ
 • เรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอให้กับลูกค้า
 • ดำเนินการทดสอบระบบที่นำเสนอว่าทำงานได้จริง

Qualification

 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ วางระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ อย่างน้อย 2  ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ ได้แก่ MPLS, SDN เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Server, Storage, SAN, Virtualization เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Database เช่น Oracle, MS SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Application รูปแบบ SDLC, Agile จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการระบบเครือข่ายในระบบ Telecom ขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Engineer

1 Position

Scope of work

 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริหารข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
 • เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
 • พัฒนาและรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ รายได้แก่ทีมและบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
 • มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ
 • จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

Qualification

 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ วางระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ อย่างน้อย 2  ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ ได้แก่ MPLS, SDN เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Server, Storage, SAN, Virtualization เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Database เช่น Oracle, MS SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Application รูปแบบ SDLC, Agile จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการระบบเครือข่ายในระบบ Telecom ขนาดใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Project Coordinator / Project Admin

1 Position

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดการภาพรวมของโครงการรวมถึงดูแลลูกค้า จัดการปัญหาและการรับประกันคุณภาพของโครงการ
 • รู้ถึงปัญหาของลูกค้าอย่างละเอียดและสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า
 • ให้การสนับสนุนและสามารถบริหารจัดการเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำเอกสารรายงานทางเทคนิครวมไปถึงการจัดการโครงการได้ทันเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบและควบคุมข้อตกลงการให้บริการของโครงการ
 • ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
 • บริหารจัดการ ติดต่อสื่อสารกับทั้งบุคคลภายในและภายนอก
 • หน้าที่อื่นๆตามความจำเป็น

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ทางด้านการประสานงาน, การจัดการโครงการ, การจัดการระบบ, เลขานุการ หรือการให้บริการด้านไอที
 • สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน ทำงานละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความกระตือรือร้น
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้าน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Service Manager

1 Position

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างความสัมพันธ์ในด้านการบริการต่อลูกค้า
 • Single point of contact (SPOC) ในการดำเนินงาน
 • ดูแลการจัดการความผิดพลาดแบบวันต่อวันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • อัพเดตและตรวจสอบความผิดพลาดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 • ดูแลกระบวนการบำรุงรักษาตามแผน สำหรับบริการที่สำคัญของลูกค้า
 • พัฒนากระบวนการ และสนับสนุนความต้องการของลูกค้า
 • จัดการประสิทธิภาพการบริการให้กับลูกค้าตามที่ได้ตกลงไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการตามสัญญา
 • รายงานการประชุมที่ผ่านมา
 • นำเสนอรายงานการใช้งานเครือข่ายประจำเดือน
 • พัฒนาแผนการ ปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อไม่ให้พบข้อผิดพลาดซ้ำ เป็นต้น
 • ปรับปรุงหรือทบทวนแผนการ

คุณสมบัติ

 • ปวช.หรือปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์, วิศวกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานด้าน IT Service อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการดำเนินงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุม Outsource
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยเหลือกันภายในทีม
 • ITIL Service Delivery qualification is desirable
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมี Certificate CCNA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

System Engineer

2 Positions

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาด้านไอทีและบริการด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดการและการบริหารเครือข่ายระบบและ Data center
 • บริหารจัดการความปลอดภัยของระบบตามนโยบายของบริษัทฯ
 • จัดการด้านซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์รวมถึงการบำรุงรักษา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานด้านไอทีของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงกระบวนการด้านไอที
 • พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆได้ได้รับมอบหมาย
 • รักษานโยบายของบริษัทฯ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานบริหารจัดการโครงที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถควบคุมดูแลระบบ Domain ของแต่ละโครงการ (Domain Controllers)
 • มีประสบการณ์ด้าน Firewall และ Cisco Network Configuration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • มีความรู้พื้นฐานในการจัดการ Data center
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานรวดเร็วและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

Presales Engineer

ลักษณะงานและความรับผิดชอบ

สนับสนุนด้านเทคนิคแก่ฝ่ายขายในโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ โดยจัดทำเอกสารทางเทคนิค (Technical Proposal) เอกสารข้อกำหนด (Comply Spec) เอกสารการออกแบบระบบ ทำแผนภาพการเชื่อมต่อต่างๆ ของระบบ จัดอุปกรณ์ที่เหมาะสม สาธิตสินค้าตัวอย่าง และประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อนำเสนองานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและติดตามโครงการร่วมกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ติดตั้งและบำรุงรักษางานโครงการภาครัฐ
 • มีทักษะทางการขายและการนำเสนองาน
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นําสูง
 • สามารถรับภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30
 • มีประกันกลุ่มสุขภาพของบริษัท
 • มีโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

Accountant

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชี รับ – จ่าย ประจำเดือนของบริษัท
 • จัดทำเช็คจ่ายตามรอบวางบิล
 • บันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมยื่นเอกสาร ภพ.30 ทุกเดือน
 • จัดทำภาษีทุกประเภท ภงด 3,53,1
 • ยื่นประกันสังคมในทุกๆเดือน พร้อมทั้งแจ้งประกันตนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม
 • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • การจัดการความเร่งด่วนของงาน
 • มีการทำงานที่ละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบ มีความขยัน และอดทน
 • มีทักษาะในด้านการจัดการกับเอกสาร
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน / นักศึกษาสหกิจ ตำแหน่ง Network Engineer

ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้าน

 • Network Service
 • Network Security
 • Network Convergence
 • Network Advance Solution
 • Network Operation Management

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะทำงานจริง ซึ่งทางบริษัทของเรามีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่นักศึกษา

 • สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
 • การฝึกประสบการณ์จริงจากผู้ชำนาญการ
 • ความรู้ความสามารถที่จะได้มากกว่าในตำรา
 • วิธีการทำงานด้าน Network เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ชำราญการ

     Last Update : April 11, 2018

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 021003345-6 ต่อ 108 email : hr@primes.co.th

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.