• CAREERS
  JOIN US

  We’re looking for passionate people committed to a future.

สมัครงาน

     ทุกอย่างเริ่มจากทีมงานร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกธุรกิจ พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปด้วยกันด้วยบรรยากาศของการเป็นครอบครัว มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

พร้อมรึยัง? ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ซึ่งตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง

System Engineer

1 Position

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการและ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • จัดการด้านซอฟต์แวร์ / ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์รวมถึงการบำรุงรักษา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การดำเนินงานโครการสำเร็จตามแผน
 • แก้ไขปัญหาที่รับแจ้งตาม Services Level Agreement (SLA)
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รักษานโยบายของบริษัทฯ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1- 2 ปี
 • สามารถติดตั้ง บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ  Windows server, VMware ESXi, Linux,  ได้
 • มีความรู้ด้าน DHCP, DNS, Active Directory เป็นอย่างน้อย
 • มีความรู้ด้าน Storage, RAIDs
 • มีความรู้ด้านระบบการสำรองข้อมูล Veeam, Commvault
 • มีความรู้พื้นฐาน Oracle, MS-SQL, MySQL
 • มีประสบการณ์ด้าน Firewall และ Cisco Network Configuration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานรวดเร็วและทำงาน ภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Project Manager

1 Positions

Project Manager

 • Bachelor of Engineering in Related fields
 • At least 4 year of Project Work Experience
 • Good English Communication Skill
 • Knowledge of the project work system
 • Friendly and Dedicated hard work

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการโครงการ วางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบ ควบคุม และปิดโครงการ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน
 • บริหารทรัพยากร และงบประมาณโครงการให้เหมาะสม
 • เข้าประชุม ทำบันทึกการประชุม กับลูกค้า และ Supplier
 • ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก
 • เตรียม จัดทำ นำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า ทั้งรูปแบบ Power Point และ Diagram
 • สามารถทำงานเป็นขั้นตอนร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และทักษะการนำเสนองานได้

Quality Assurance

1 Position

Responsibilities

 • Review and analyze requirement and specifications to provide timely and meaningful feedback
  and develop the function requirement specification
 • Estimate, prioritize, plan and coordinate testing activities
 • Create Test case, Test Script and Test Scenario
 • Provide feedback to development team
 • Help with preparing documentation (Test Results, Manual, Project Sign off, …)
 • User acceptance testing (UAT) at client’s site to train user and test platform

Qualifications

 • Bachelor / Master degree in Computer Science / Computer Engineering / Information
  Technology or related subjects
 • At least 1 year experience in Quality Assurance / Software Testing
 • Strong knowledge and experience in software QA methodologies, tools and processes is a must
 • Proficient in Microsoft Office is a must
 • Able to work uncertain environment, multi-tasking and prioritize work load supporting multiple
  projects.
 • Self-motivated
 • Good Communication & Presentation
 • Knowledge of web & mobile infrastructure is an advantage
 • Knowledge of automation and performance testing is an advantage
 • Knowledge of design UI/UX is an advantage
 • Knowledge of other technologies is an advantage (IoT, Network, Data Analytic, Big Data, …)

Front End Developer (ReactJS & React Native)

1 Position

Responsibilities

 • Design & Develop web and mobile application using ReactJS and React Native
 • Create responsive web UI to support desktop and mobile devices
 • Work with team, understand business requirements, design, develop, deploy and maintenance
 • Estimate, prioritize, plan and coordinate development activities
 • Research to improve front end technologies

Qualifications

 • Bachelor / Master degree in Computer Science / Computer Engineering / Information
  Technology or related subjects
 • At least 1 year experience in Front End Developer (Web/Mobile) with experience in JS
  frameworks (ReactJS, React Native)
 • Strong knowledge and experience in web & mobile technologies and infrastructure is a must
 • Strong knowledge and experience in ReactJS and React Native is a must
 • Experience using APIs (JSON Standard)
 • Experience in source code control (GIT)
 • Able to design and analyse requirement
 • Able to work uncertain environment, multi-tasking and prioritize work load supporting multiple
  projects.
 • Self-motivated
 • Knowledge in React Redux is an advantage
 • Experience in Next.js is an advantage
 • Experience in SEO-Search Engine Optimization is an advantage
 • Experience in native mobile development is an advantage (Swift, Java, Kotlin)
 • Knowledge of common third-party APIs is an advantage (Google, Facebook, …)
 • Experience in cloud environment is an advantage
 • Knowledge of DevOps is an advantage
 • Knowledge of software testing is an advantage
 • Knowledge of design UI/UX is an advantage
 • Knowledge of other technologies is an advantage (IoT, Network, Data Analytic, Big Data, …)
 • Desire and ability to learn new skills and improve upon current skills

นักศึกษาฝึกงาน Quality Assurance

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถแตก Acceptance Criteria ของ Story นั้นออกมาเป็น Test Scenario ได้
 • สามารถหา Case ที่ประหลาดที่ซ่อนอยู่และอาจทำให้เกิดปัญหาได้
 • สามารถประเมินการทำ Test Scenario โดยให้มีความสมดุลระหว่างจำนวน Case ในการทดสอบให้ น้อยที่สุดและสามารถครอบคลุมได้มากที่สุดเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างสมดุล
 • Update Acceptance Criteria , Test Scenario เมื่อพบ Case ใหม่ๆ เกิดขึ้น
 • ทดสอบ Feature ตามที่เขียน Test Scenario ไว้
 • ทดสอบ ทดลอง ตั้งใจหาช่องว่างเพื่อพังระบบ
 • ร่วมมือกับทีมถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
 • นำเสนอ feature ในแต่ละ story ที่พัฒนาเสร็จแล้วให้ลูกค้า
 • จดบันทึกถ้ามีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาฝึกงาน Developer (Frontend / Backend / Mobile)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถนำ Requirement มา Design เพื่อนำไปพัฒนา Application ได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Frontend (JS Framework, php, HTML, CSS, JavaScript)
 • Backend (Go, Java, NodeJS, Python, …)
 • Mobile (Native, React Native)
 • มีความเข้าใจในการใช้งาน API
 • สามารถทดสอบโปรแกรมที่ตนเองหรือทีมพัฒนาได้
 • สามารถทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนา Application หรือแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาใดๆ
 • ขยันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

     Last Update : March 27, 2021

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 020590471-2 ต่อ 111 email : hr@primes.co.th

© Copyright 2018 Prime Solution and Services Co.,Ltd. All Right Reserved.